EMERGENCIA – ONE VOICE FROM RWANDA

Jean-Marie V Rurangwa inleder med att tala om poeten roll. Folkets profeter. Politiska ledare…revolutionärer. ..? Nej, han tror inte för ett ögonblick att han …kan förändra Afrika….men …’en sak kan jag: jag kan vittna. Ja!…..

Ni vill veta vem jag är? Vill ni verkligen veta vad Afrika är? I så fall ska jag berätta.’

Och han berättar! Om afrikansk kunskap, konst, vetenskap, kultur, från Afrika…Timbuktu…Egypten…som fördes över till medeltida Europa. Utbyte med europeiska universitet. 

Han berättar om slaveriets tid då ‘mer än hundra miljoner människor rycktes bort från den svarta kontinenten…till att arbeta på Amerikas plantager… och sedan om koloniseringen. Då stormakterna delade upp den afrikanska kakan. Det talades om att ‘civilisera och kristna vildarna’. Då det egentligen handlade om Västs behov av råvaror! Och så fortsätter det!

Han skriver  om bakgrunden till det fruktansvärda Rwandiska dramat. Han berättar om vad som hände. Och hur det kunde hända! När en del av det Rwandiska folket ville utrota en annan del av folket. Folkmordet 1994. Han berättar om en rasistisk ideologi som under flera årtionden grundats av utsugare  och missionärer. Idéer om högre och lägre stående raser. Med smalare och bredare näsor. Med mörkare och ljusare hudfärg. 

Han avslutar med att berätta om vem han var under det gångna århundradet:

‘Ett Afrika som lider, gråter och dör. Ett Afrika som kröker  rygg och tigger. Ett Afrika av stammar, ett Afrika av rasister! Ett Afrika av krig, ett Afrika av folkmord.’

Sedan vad han skulle vilja vara under det tredje årtusendet…

‘… ett Afrika som inte vet vad ordet hungrig betyder. …ett Afrika som lär sig om vad som hänt….som dansar tam-tam, men också …rock’n’roll, reggae, samba…vals!

Ett Afrika som blommar, i frihet och värdighet!

“Sicken en vacker dröm”, säger säkert den som läser mig. Än sen. Ty själv drömmer jag hellre om ett strålande Afrika än jag tror på dem som påstår att Afrika är fördömt, att Afrika är för evigt stämplat av ett obevekligt öde.

Nkosi sikelele Africa! (Gud välsigne Afrika!)

ur Afrika, vem är du?, J.M. V Rurangwa

/

Jean-Marie V Rurangwa starts talking about the poet’s role. The prophets of the people. Political leaders … revolutionaries. ..? No, he does not believe for a moment that he can change Africa …. but … ‘one thing I can: I can testify. Yes!…..

You want to know who I am? Do you really want to know what Africa is? If so, I’ll tell you. ‘


And he tells us! About African Knowledge, Art, Science, Culture, from Africa … Timbuktu … Egypt … which was transferred to medieval Europe. Exchange with European universities.

He tells about the time of slavery when “more than a hundred million people taken away from the black continent … to work on America’s plantations … and then on the time of colonization. When the great european powers divided the African cake. They said it was a question of ‘civilizing and  make the savages Christian’. But, really, it was about West’s need for raw materials! And so it goes on!

He writes about the background to the terrible Rwanda drama. He tells us what happened. And how it could happen! When some of the Rwandan people wanted to eradicate another part of the people. The 1994 Genocide. He tells about the racist ideology founded for decades by exploiters and missionaries. Ideas of higher and lower standing races. With narrower and wider noses. With darker and lighter skin tone.


He concludes by telling who he was during the past century:

‘A suffering, crying and dying Africa. An Africa crouching and begging. An Africa of tribes, an Africa of racists! An Africa of war, an Africa of genocide. ‘


Then he tells us what he would like to be during the third millennium …

‘… an Africa who does not know what the word hungry means. … an Africa learning about what happened …. dancing tam-tam, but also … rock’n’roll, reggae, samba … waltz!

An Africa that blossoms, in freedom and dignity!


“What a beautiful dream,” surely those who are reading me say.  Whatever.  Of course, I dream of a brilliant Africa! More than I listen to those who claim that Africa is condemned. .. that Africa forever doomed to a dark future.

Nkosi Sikelele Africa! (God bless Africa!)


From ‘Africa, who are you?’, J.M. V Rurangwa


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s