EMERGENCIA – 18 VOICES FROM AFRICA 

– Now I have read all the 18 authors’ texts. I have highlighted only some of them. (See previous posts)

Africa. What has happened? What about the future?

Many authors write about history, everything that happened and everything that, profoundly, influenced people of Africa. How slavery, colonialism, war, struggle for independence, how new African bigshots took over management and administration, corruption… environmental catastrophy… They write about cruel ethnic  genocide.. And they tell us what they think Africa need in order to be a continent where Africans can live a good life.  In Africa, the continent that has got an abundance of everything good.
Thanks to José Eduardo Agualusa and Jan-Erik Lundström for a very interesting (and entertaining) book!/

Nu har jag läst alla de 18 författarnas texter. Jag har lyft fram endast några av dem. (Se tidigare inlägg)

Afrika. Vad har hänt? Hur ser man på framtiden?

Många författare skriver om historien, allt som hänt och allt som, på djupet, påverkat afrikaner. Hur slaveri, kolonialism, krig, självständighetskamp, hur nya afrikanska makteliter tagit över styre och förvaltning, korruption, blodiga etniska utrotningskrig, miljöförstöring… samt tankar om vad som krävs för att Afrika ska bli en kontinent där afrikaner ska kunna leva bra. I ett Afrika som har ett överflöd av allt gott.

Tack till José  Eduardo Agualusa och Jan-Erik Lundström för idéer och sammanställning av mycket intressanta (och underhållande) texter inför det tredje årtusendet!

– The future

Almost two decades have passed since the book was released./

Det har gått nästan två decennier sedan boken gavs ut.

 – My own thoughts today when we are some years into the 21st century:

Have visited East Africa several times in recent years and tries to follow what is happening in Africa. Mobiles and the Internet are widespread. Roads, railways, ports and huge houses of steel and glass are built. I see how the United States, Europe, China … compete to get as big a piece as possible of the cake! It’s called fight against terrorism. The struggle for oil and natural resources! Money.

Can not help thinking about Franz Fanon’s books ….

which he wrote in the 1950s .. about western imperialism and decolonization … ‘Africans have to rebel from below and stop seeing themselves’ with the white man’s eyes ‘- as subordinate’.

I also think of Sartre’s preface to Fanon’s book  The Wretched of the Earth’ :

You can see it’s the end; Europe is springing leaks everywhere. What then has happened? It simply is that in the past we made history and now it is being made of us. The ratio of forces has been inverted; decolonization has begun; all that our hired soldiers can do is to delay its completion.. ‘

2017. Today I am also thinking of migration, refugees, asylum, border control, barbed wire and new walls./

Mina egna tankar idag när vi har kommit en bit in på 2000-talet:

Har besökt Östafrika flera gånger de senaste åren och försöker följa vad som händer i Afrika. Mobiler och internet sprids. Vägar, järnvägar, hamnar och höga hus av stål och glas byggs. Jag ser hur USA, Europa, Kina… tävlar om att få ut så stor bit som möjligt av kakan!  Det heter kamp mot terrorism. Kampen om olja och naturtillgångar! Pengar.

Kan inte låta bli att tänka på Franz Fanons böcker ….

som han skrev på 1950-talet.. om västerländsk imperialism och avkolonisering… ‘Afrikaner måste göra uppror underifrån och sluta se sig själv “med den vite mannens ögon” – som underställd’.

Jag tänker också på Sartres förord till Fanons bok Jordens fördömda…’det är slutet… vi ser hur Europa tar in vatten överallt. Vad är det som har hänt? Helt enkelt att vi, som var historiens subjekt, nu bara är dess objekt. Styrkeförhållandena har förändrats… allt vad våra legoknektar kan göra är att fördröja dess fullbordan.’

2017. Idag tänker jag också på migration, flykt, asyl, gränskontroll, taggtråd och nya murar.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s