EMERGENCIA – 18 RÖSTER FRÅN AFRIKA OM AFRIKA / 18 VOICES…

​One more voice:

Antjie Krog

gör tillsammans med en grupp afrikanska poeter en resa till Timbuktu. Intressant, spännande resa från västkust inåt land till den urgamla staden i sanden. Hon talar om motsägelsefulla legender om denna stad;  det afrikanska minnet om en plats full av lärdom, fred, kultur, exotisk förfining,  och manuskript…Böcker, universitet, poesi… jämfört med västerlandets dröm om Timbuktu: Platsen med guld och oändlig rikedom. Kunskapen nämns sällan. Universitetet ansågs endast vara en knutpunkt för den islamska kulturen.

A. K. talar också om nutid; sydafrikansk diskussion om ras… svart och vitt. Hon menar att den avgörande frågan handlar om maktförhållanden. Mellan fattig/elit, mellan politiker/befolkning. Inte etnisk tillhörighet. 

ur ‘inte hudens färg, men hjärtats färg – en afrikansk essä’ av Antjie Krog

A. K.

writes about travelling to Timbuktu together with a group of African poets. An interesting, exciting Journey from West coast to inland ancient town in the sand. She talks about contradictory legends about this city; – the African memory of a place full of knowledge, peace, culture, exotic sophistication, and manuscripts… books … university, poetry … compared with the western dream of Timbuktu, the place of gold and endless wealth. The knowledge is rarely mentioned. The university was considered just a place for the Islamic culture.

A. K. also talks about today; South African discussion about race, black and white. She believes that the crucial issue is about power. Between poor / elite, between politicians / population. Not ethnic affiliation. 

From “Not the color of the skin, but the color of the heart – an African essay” by Antjie Krog


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s