18 RÖSTER FRÅN AFRIKA OM AFRIKA / 18 VOICES FROM AFRICA ABOUT AFRICA

Jag börjar med att läsa en röst från Somalia. / I start with a voice from Somalia, Farah Nuruddin. 

EMERGENCIA – nödsituation/emergency … EMERGER – stiga upp/rise

En mycket intressant, viktig samling texter / A very interesting, important collection of text! 

‘Arton av Afrikas just nu mest uppmärksammade författare reflekterar över kontinentens framtid och livsbetingelser’… vid millennium skiftet. ..kärlek, ilska, humor/ ‘Eighteen of Africa’s right now most noted writers reflect on the continent’s future and living conditions’…at the turn of the century…love, anger, humor.

Flera av mina favoriter! /Many of them are my favorites! 

Boken utgavs år 2000. Det har hänt mycket sedan dess. / The book was published in 2000. A lot has happened since then.

Om Afrika. Jag tycker att mycket kan gälla världen! /About Africa. I think that much can apply to the world!

Baksidestext / Text on back

Achmat Dangor: Be vapentillverkarnas aktieägare tänka på hur de ödelägger kontinenten, och ni ska få höra hur de bräkande  förneka alltihop mellan rätterna i sina överdådiga måltider. Den nya ekonomiska världsordningen har etablerat en hel klass av utsugande Pontus Pilatustyper som kan två sina händer i aktieägarnas oskyldiga rikedom.

/Ask the arms industry …dealers’ shareholders to think about how they devastate the continent, and you’ll hear how they bleatingly deny everything between the dishes of their fabulous meals. The new world economic order has established a whole class of exploiters… Pontus Pilatustypes who can wash their hands in innocent shareholders wealth.

Jag måste nämna några av de 18 texterna. Mina tankar och intryck.  / I want to mention some of the 18 text. My thoughts and impression:

Farah Nuruddin today. Next post ab. Antjie Krog’s text.

Farah Nuruddin. (När ska han få nobelpriset! When will he get the Nobelprice!)

Tror att jag läst alla hans böcker!  Farah Nuruddin, Somalia. I denna text talar han om  .. ‘bokens millennium  .. om Bokens folk…om boken som redskap för kommunikation och kunskap…’  Han skriver också om minnet. Minnet som är olika för oss människor. Och som ändras med tiden. Revideras med ny kunskap och erfarenheter. Han ger exempel…hur minns man år 1492? …Columbus upptäckte en kontinent…eller…tiden då de infödda på en kontinent berövades sitt eget levnadssätt? 

 Åh ja, han avslutar med …’en förhoppning om att vi i framtiden ska kunna berätta millenniets hela sanna historia på alla tungomål som finns, vi ska inte förbli historiens offer och inte längre behöva deklamera klagovisor över allt ont som tillfogats oss i det förgångna….att det har blivit till en ocean av berättelser, och slutligen den enda stora bok, som ska berätta dem alla, berättelsen om vår mänsklighet, upprättelse…I böcker.’   Tack Jonas Ellerström för översättning från engelska.

I think I have read all his books! Somali Nuruddin Farah. Here he talks about .. ‘The book millennium. .. People of the Book … about the book as a tool for communication and knowledge ..’  He also writes ab  memory. The memory is different for us humans. And memory changes with time. Changes with new knowledge and experiences. He gives an example …  memory of year 1492 … Columbus discovered a continent … or … the time when the people of a  continent were deprived of their own way of life? 

Oh yes, he concludes with … ‘the hope that in the future we will be able to tell ALL ab. the past millennium, the whole true story in all languages, … we should not remain history’s victims, and no longer have to recite lamentations of all evil inflicted on us in the past ….it will have become an ocean of stories, and finally the one great book that will tell the story of our humanity, the truth…in books.    Thanks to Jonas Ellerström for translation from English.


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s