TECHNOLOGY AND ECONOMICS IN THE RIGHT DIRECTION ?

“... An acclaimed report from the Grantham Institute (London School of Economics Climate Research) released this week shows the enormous risks piling up in all sectors which have large investments in fossil fuel technologies, particularly in the energy- and carproduction.

Traditional energy companies over the years has overestimated their own capabilities and underestimated renewable power sources. This has resulted in very large value losses ….
..the price  on solar power has fallen by 99 percent since the 1970s and faster every year. Forecasters have invariably underestimated developments. The price of solar energy in 2016 was a third of what was thought in 2015. Solar energy is becoming a mass market and  prices go down now on installation, cables and converters. When the solar panels are paper-thin printed matter that anyone can put up on their windows, it will be like with the mobile phone: almost all of the world’s population can afford to become electricity producers ….
… General Motors is aiming to half the current battery charge until 2020, Tesla expects to be able to go further.

When they reach there is the electric car clearly less expensive than diesel and petrol cars. It is far cheaper to run and service costs are reduced because the electric motor is a fairly straightforward story compared to a modern internal combustion engine. Capacity problem is gone. Volkswagen will have an electric Golf in its range in 2020 with the same price as the traditional and with a reach of 50 mil. As a customer, the choice is obvious …
… If these economic and technological trends drawn out counting Grantham Institute with 90 percent of the global vehicle fleet is powered 2050. …
.. Finally go technology and economy in the right direction. … ”
From the article by
pm.nilsson@di.se


“TEKNIK OCH EKONOMI ÅT RÄTT HÅLL….

…En uppmärksammad rapport från Grantham Institute (London School of Economics klimatforskning) som släpptes i veckan visar vilka enorma risker som tornar upp sig i alla sektorer som har stora investeringar i fossil teknik, framför allt energi- och fordonsindustri.

Traditionella energiföretag har genom åren överskattat sina egna möjligheter och underskattat förnybara kraftslag. Det har resulterat i mycket stora värdeförluster….
..Priset på solenergi har fallit med 99 procent sedan 1970-talet och snabbare för varje år. Prognosmakare har utan undantag underskattat utvecklingen. Priset för solenergi blev 2016 en tredjedel av vad man trodde 2015. Eftersom solenergi börjar bli en massmarknad minskar priserna nu även på installation, kablar och konverterare. När solpanelerna blir lövtunna trycksaker som vem som helst kan sätta upp på sina fönster blir det som med mobiltelefonen: nästan hela jordens befolkning får råd att bli elproducenter….
…General Motors siktar på att halvera dagens batterikostnad fram till 2020 och Tesla tror sig kunna gå längre.

När de når dit blir elbilen klart billigare i inköp än diesel- och bensinbilar. Den blir långt billigare att köra och servicekostnaderna sjunker eftersom en elmotor är en ganska okomplicerad historia jämfört med en modern förbränningsmotor. Kapacitetsproblemet är borta. Volkswagen ska ha en el-Golf i sitt utbud 2020 med samma pris som de traditionella och med en räckvidd på 50 mil. Som kund är valet självklart…
…Om dessa ekonomiska och tekniska trender dras ut räknar Grantham Institute med att 90 procent av den globala fordonsflottan är eldriven 2050. …
.. Äntligen går teknik och ekonomi år rätt håll. …”
Klipp ur artikel av
pm.nilsson@di.se


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s