TRE FISKAR / THREE FISHES

Our three koi carps are almost twenty years old and may survive us. They are almost half domestic, standing with open mouths and watching us every morning. Waiting to get a few small pieces of food.

They swim around in their little pond of lilies, grasses and water lilies. Sometimes they take real dolphin jumps and they multiply every summer. We have given away and sold  many small fish, gold-black, red, black-white-red blotchy …

The pond life and rippling water gives us a nice calm.

A lot of work? Well, you have to keep the pond clean and free of algae. Clear filter in the pump and weed out plants that want to take over. And protect against the long-legged heron that appear in late autumn./

Våra tre koi karpar är snart tjugo år och kommer kanske att överleva oss. De är nästan halvtama, står med öppna munnar och tittar på oss varje morgon. Väntar på att få några små matbitar.  

De simmar runt i sin lilla damm mellan liljor, gräs och näckrosor. Ibland gör de riktiga delfinhopp och de förökar sig varje sommar. Vi har gett bort och sålt mängder med små fiskar, guld-svarta, röda, svart-vit-röda fläckiga… 

Denna damm med liv och porlande vatten ger oss ett skönt lugn.


 Mycket arbete? Jo, man måste hålla dammen ren och fri från alger. Rensa filter i pumpen och gallra bort växter som vill ta över. Och skydda mot den långbente hägern som dyker upp på senhösten. 

Between Christmas and New Year something happened that should not happen.

Leakage. The water disappeared. The fish had lost their winter dormancy (they stop eating and they stand still deep down under the ice and snow each winter) began to get worried. We were also worried. What could we do?

Sell ​​the fish? Plan for a pond with plants?/

Mellan jul och nyår hände det som inte skulle hända. 

Läckage. Vattnet försvann. Fiskarna som hade gått ner i sin vinterdvala (de slutar äta och står stilla i djupet under is och snö varje vinter) började bli oroliga. Vi blev också oroliga. Vad skulle vi göra? 

Sälja fiskarna? Anlägga en damm med växter?

No!!!  Three days of hard work! Happy new year!

Aching numb hands. Empty, clean up … Up with the fish in a bucket. Wash the stones, plants, cut a fabric, add new canvas, fill with water … work in the icy wind … rain … The weathergods promised zero temperature and winter./

Nej!!! Tre dagars hårt arbete! Gott nytt år!


Värkande stelfrusna händer. Tömma, rensa…Upp med fiskarna i en balja. Tvätta stenar, växter, klippa filtduk, lägga ny duk, fylla med vatten… arbete i iskall vind…regn… Vädergudarna lovade minusgrader och vinter. 

Our grandchild helped. Dressed in winterdress and boots. Great fun to rake fish and help them return to their pond. 

It seems to work. Half finished. We must build the edges later when springtime.

Barnbarnet var med och hjälpte till. Klädd i varma byxor och stövlar. Roligt att håva fiskar och hjälpa dem tillbaka till sin damm. Den verkar fungera. Halvfärdig. Vi får bygga kanterna till våren.

One day after… winter. Silence. Ice and snow. Fishes have calmed down and got down to the bottom. Hope they’ll survive!

En dag senare: Nu är det stilla. Is och snö. Fiskarna har lugnat sig och sökt sig ned i sin djupa håla. Hoppas de överlever!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s