SKATT PÅ FLYG – RÄDDA VÅR JORD? / TAX ON FLIGHT – SAVE EARTH?

SLUTA FLYGA

Några tankar om flyg och jordens undergång . 

Vi är pensionärer och har tid att ta tåg och cykel. I Sverige. Har inte slutat att flyga. Långt. Ibland. Dit inga tåg går. Nu blir jag säkert mobbad… 

Lägga ner alla flyg tror jag inte på. Att alla ska stanna hemma och ha kontakt via internet tror jag inte heller på. Mycket kan göras på det sättet, men inte 100 procent.

Lägga skatt på flygbiljetter…100 kr…4000 kr…vet inte. Tror inte det räcker.

När jag ser på kartor över flygrutterna och när jag ser alla som checkar in… flygplan knökafulla med kostymklädda kvinnor och män som flyger flera gånger per vecka, år ut och år in, som jobbpendlar mellan städerna i Europa, då undrar jag om några hundra- eller tusenlappar skulle kunna få dem att ta tåg istället?! Politiker, delegater, konferens- och affärsfolket . ..

Finns järnvägsräls och vagnar som skulle räcka till? Skulle logistiken fungera? Verkar svårt som det är med tågtider redan.

Bifogar ett litet axplock av rutter, framför allt över Europa, där järnväg kunde vara ett alternativ. 

Blickar också utanför Europa!

– Alla flygplan fulla med gästarbetare. Folk från t ex Indien, Pakistan, Thailand, Filippinerna, Afrikas länder, som slavar och bygger upp alla fantasistäder med hus som nästan når upp till himlen. Och som passar barnen till dem som bor i de fina husen. Dessa arbetare reser långt iväg från hem och familj.  För att deras egna barn ska få mat och utbildning.

– Ungdomar som reser för att utbilda sig, lära språk och möta andra kulturer. Jag känner ett ungt par som cyklar världen runt… ok…de tar flyg över oceanerna . ..

Katastrof!   “Allt har ett slut..”  Kanske,  men jag hoppas och tror att det kommer något annat! Ny teknik. En ny, rättvisare världsordning kanske!

Stop flying

Some thoughts on airplanes and the Earth’s destruction.
We are retired and have the time to go by train and bike. In Sweden. Has not stopped flying. Far. Sometimes. Where no trains go. Now I’m sure I will be bullied…
Stop all the flights I do not think is a good idea. Nor the idea that everyone should stay at home and have contact via the Internet. Much can be done that way, but not 100 percent.
Tax on airline tickets …  100 … 4000 kr … don’t know. Do not think it is enough.
When I look at the maps of the routes and when I see all people checking in … aircraft loaded with men and women dressed up for office, who fly several times a week, year in and year out, who are job commuting between cities in Europe, then I wonder if any hundreds or thousands of dollars could get them to take the train instead ?! Politicians, delegates, conference and business people. ..
Are there rails and carriages  enough? Would the logistics work? Seems hard as it is already. Delayed, delayed…
Enclosed a small selection of flight routes, particularly over Europe, in which rail could be an option.

And….looking outside Europe!
– All airplanes full of guest workers. People from eg India, Pakistan, Thailand, the Philippines, countries of Africa, men and women working as slaves,  building  all fantastic towns with houses that almost reach up to heaven. People taking care of the children of those who live in the fancy houses. These workers are travelling far away from home and family. Earning money for their own children’s food and education.
– Young people who travel to educate themselves, learn languages ​​and meet other cultures. I know one young couple who go by bike around the world … ok … they fly over the oceans. ..
Catastrophy!   “Everything has an end ..” Maybe, but I hope and believe something else will come! New technique. A new, fair world order, hopefully!


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s