BAHARI BEACH HOTEL, GHADAFFI / MEDIA WEST – SOUTH

40 år sedan/ 40 years ago

Alla ni som bott i Dar minns väl att hela Bahari Beach Hotel brann ner! Tror faktiskt att det var en liten pojke från Skandinavien som lekt med eld.

Vi körde hit för att bada ibland. Söndag förmiddag, på den tiden det var bensinbrist…och körförbud på eftermiddag.

Ja vi fick bo här de sista fem dagarna (banken bjöd) när vi lämnat vårt hus. December 1976. Det var lyxigt!

/All of you who have lived in Dar remember that Bahari Beach Hotel burned down! Actually I think it was a little boy from Scandinavia who played with fire. Sometimes we came here to swim . Sunday mornings. We had  gasoline shortages … and driving was banned in the afternoon. Ok, we stayed at Bahari the last five days (after 3 years job in Tanzania..Inge’s employer, the bank payed)!)  December 1976. It was posh!/

 2016 

Nu är hotellet igång igen sedan några år. Om det var lyx då, så är det lyxlyx nu. Hela restaurangen med det tjusiga taket som brann ned på 70-talet.  En större pool med en avskiljd del för små barn. De små husen verkar vara desamma, uppfräschade, nya badrum och inredning. Fin mat, hembakat bröd.

Samma underbara strand.

En stor förändring är att gästerna är tanzanier.  Den nya medelklassen. Överklass? Vad vet jag? Och den nya barnpoolen är full av afrikanska barn. Förr nästan aldrig afrikaner. Minns att vi tog med ungarnas kompisar, Sameni och Zainabu, nån gång. Men dom kände sig inte alls bekväma där.
För ett par veckor sedan checkade vi in ett par nätter. Som jag sa…lyx! Men inte mycket dyrt faktiskt. Men det var kul att uppleva minnen. Kändes lite som att sluta cirkeln. 1976 och 2016!

/Now the hotel is up and running again after a many years. If it was luxury then, so it is lyxlyx now. The whole restaurant with fancy roof which burned down in the 70s. A large swimming pool with a separate part for small kids. The hotel room in small houses seem to be the same, modernized, new bathrooms and furnishing. Good place. Fine cuisine, homemade bread.

The same gorgeous beach.
A major change is that guests are Tanzanians. The new middle class. Upper Class? What do I know? And the new kids pool is full of African children. In the past, almost never Africans. Recall that we had our kids’ friends, Sameni and Zainabu, with us sometimes. But they did not feel at all comfortable there.

A couple of weeks ago we checked in for a couple of nights. As I said … posh! But not very expensive indeed. But it was fun to experience memories. Felt a bit like closing the circle. 1976 and 2016!/

Det är spännande att prata med folk. Om Bahari har vi fått veta att det var Muammar Ghadaffi som köpt och byggt upp det! Verkar som det fortfarande ägs av hans familj/bank i Tunisien? Men att västmakterna frös alla hans tillgångar för att det enormt stora kapitalet skulle kunna användas till återuppbyggnad av det krigshärjade Libyen. Ev. har frysning hävts nu så att Tanzanias regering ska kunna köpa loss anläggningen.
Jag har ströläst lite här och där, och det verkar riktigt. Varför pratar man inte om allt detta i våra hemmamedier?
Här talar man om M. G. på ett annat sätt än det som sagts i medier i väst. Den fruktansvärt hemska, nästan löjliga, diktatorn som bodde i tält och som skrek åt sitt eget folk och kallade dem råttor och kackerlackor.

Här säger man att det var sant, men att han också var en man som har gjort enorma satsningar för att få igång länderna subsahara! Bara i Tanzania har han gjort stora satsningar inom jordbruk och turism framför allt. 

Han har låtit bygga den största moskén i Dodoma.

Man kan läsa om alla satsningar som gjorts i många afrikanska länder. Guinea Bissau, Gabon, Kenya. …många många.
Ja ja…som sagt…kul att prata med folk. Det är inte bara Bill Gates som delar ut pengar.
Läs länken. Mycket intressant läsning!
https://www.google.com/amp/www.jamiiforums.com/threads/libyas-dar-20m-posh-hotel-bahari-beach-in-limbo.169642/%3famp=1315168441

Libya’s Dar $20m posh hotel (Bahari Beach) in limbo jamiiforums.com

/It is always exciting to talk to people. Bahari, we have been told that it was Muammar Ghadaffi who purchased and built  it up again! Seems like it is still owned by his family / banking in Tunisia? But the Western powers froze all of his assets after his death. The huge capital should be used for the reconstruction of the war-torn Libya. Perhaps the sanctions has been lifted now, and the government of Tanzania has got it back now. Bahari Beach Hotel. 

I have search ed  a little here and there, and it seems to be true. Why can’t we hear about that in our western media?

Media in West  show M. G. in a  different way … the terrible terrible, almost ridiculous, the dictator who lived in tents and shouted to his own people and called them rats and cockroaches.

Here they say…Yes… it was true, but  he was also a man who made tremendous efforts to help subsaharacountries! Only in Tanzania, he has made major investments in agriculture and tourism especially. He has built the largest mosque in Dodoma. We can read about all investments made in many African countries. Guinea Bissau, Gabon, Kenya. … Many many…

“GHADAFFI MOSQUE

National Mosque is the largest mosque in Tanzania and the second largest in East Africa after the Gaddafi National Mosque in Uganda. It is located in the Tanzanian capital of Dodoma.

It was named after the former Libyan Leader Muammar Gaddafi who provided the funds for its construction via the World Islamic Call Society. The mosque was inaugurated by President Jakaya Kikwete in 2010 and has a capacity for at least 3,000 worshippers.

Yes, yes .. … fun  talking with people. It’s not just Bill Gates handing out money.
Read the link. Very interesting!
https://www.google.com/amp/www.jamiiforums.com/threads/libyas-dar-20m-posh-hotel-bahari-beach-in-limbo.169642/%3famp=1315168441/

Libya’s Dar $20m posh hotel (Bahari Beach) in limbo jamiiforums.com
Efter Bahari flyttade vi till ett mycket enkelt hotell i Bagamoyo. Där trivdes vi mycket, mycket bra. Ingen lyx alls. Ingen TV. Och wifi som fungerade ibland .  Jag skriver mer om Bagamoyo i andra blogginlägg.
Här fick vi höra andra historier som inte publiceras i medierna hemma i Europa.  T ex om våra grannhotell i Bagamoyo. Det ena palatset efter det andra. Vita, kalla, med marmor och kakel, strikt personal, välklippta gräsmattor, nästan inga gäster. Tomma strandhotell.  Vi såg att man höll en UN-konferens ett par dagar. Några UN delegater på ett jättehotell.

Investeringar …berättade man. Pengatvätt. Det ena ägs av en somalier – kidnappningpengar.  Det andra av en libanes. Vet inte vilka pengar som placerats där.
Bankchefen, som sedan var nån sorts minister…finans tror jag…vet vi har blivit dömd till fängelse…han sålde t ex ut gruvrättigheter. Nu fick vi höra att han köpt en massa land i Bagamoyo. En mangoodling.  Och han har visst haft biffkor också. Folk vet mycket om bwana kubwas/höjdarna. Man skrattar åt dem.
Idag skrattar man åt Trump i USA.

/After Bahari we moved to a much cheaper hotel in Bagamoyo. There, we enjoyed everything very, very much!. No luxury at all. No TV. And the wifi that worked sometimes. I write more about Bagamoyo in other blog posts.

Here we heard other stories that are not published in the media at home in Europe. For example, about neighboring hotels in Bagamoyo. One palace after the other. White, cold, with marble and tile, strict staff, manicured lawns, almost no guests. Empty beach hotels. We saw that there was a UN conference a few days. A small group of UN delegates at a giant hotel.

Investments …people told us. Money laundering. The one owned by a Somali …piracy-  money. The other by a Lebanese. Do not know what sort of money invested there.
The bankmanager,  then  finance minister … I think … has been sentenced to prison … He sold out,  for example, mining rights. Now we were told that he bought a lot of land in Bagamoyo. For mango cultivation. And he had some beef cattle farm too. People know a lot about Bwana kubwas / bigwigs. They just laugh at them.

Today they laugh at Trump in the United States./


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s